video chương trình giáng sinh tại giáo Miền Ninh Sa -Giáo Phận Bùi Chu (nhóm Làng Tám )

SV Bùi Chu Nhóm Làng Tám Đón Giáng Sinh Tại Giáo Miền Ninh Sa Phần 1

SV Bùi Chu Nhóm Làng Tám Đón Giáng Sinh Tại Giáo Miền Ninh Sa Phần 2

SV Bùi Chu Nhóm Làng Tám Đón Giáng Sinh Tại Giáo Miền Ninh Sa Phần 3

SV Bùi Chu Nhóm Làng Tám Đón Giáng Sinh Tại Giáo Miền Ninh Sa Phần 4

SV Bùi Chu Nhóm Làng Tám Đón Giáng Sinh Tại Giáo Miền Ninh Sa Phần 5

SV Bùi Chu Nhóm Làng Tám Đón Giáng Sinh Tại Giáo Miền Ninh Sa Phần 6

SV Bùi Chu Nhóm Làng Tám Đón Giáng Sinh Tại Giáo Miền Ninh Sa Phần 7

Trả lời