Giáo phận Bùi Chu có Tân Giám mục Phó

SJVN – Trang tin điện tử của Tòa Thánh News.va cho biết Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, hiện đang là Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục Phó Giáo phận Bùi Chu. Dưới đây là bản tin về việc bổ nhiệm:

Pontifical Acts – 24 December

Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Vescovo Coadiutore di Bùi Chu (Viêt Nam) S.E. Mons. Thomas Vu Dình Hiêu, finora Vescovo titolare di Baanna ed Ausiliare di Xuân Lôc

[01726-01.01]

[B0752-XX.01]

https://www.news.va/en/news/rinunce-e-nomine-979

Tiểu sử Đức Tân Giám Mục phó giáo phận Bùi Chu*

Cp1-Duc Cha Thomas HIEU (1)

Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu

– Sinh ngày 30/10/1954 tại Ninh Mỹ, Nam Ðịnh, Giáo Phận Bùi Chu. Cư ngụ ở Giáo Xứ Thiên Phước, ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai.

– 1966-1967 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô, Phú Nhuận.

– 1967-1969 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô, Phước Lâm.

– 1969-1973 : Tu học tại Ðại Chủng Viện Thánh Phaolô, Xuân Lộc.

– 1973-1977 : Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt, Khóa 16.

– 1978-1988 : Phục vụ ở Giáo xứ Thiên Phước (Tân Mai 2).

– 1988-1999 : bí thư của Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật.

– 25/01/1999 : Thụ Phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc (là nghĩa tử của Cha Giuse Trần Văn Hàm K1, Chính xứ Thiên Phước).

– 2000-2006 : Du học tại Toulouse, Pháp, đậu Cao học Thần học Luân Lý.

– 2006-2009 : Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc.

– 25/07/2009 : được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc. Với vinh dự là Giám Mục thứ 101 của hàng Giám Mục Việt Nam và là Giám Mục thứ 14 của Giáo Hoàng Học Viện Piô X.

– Khẩu hiệu: “Ngài yêu đến cùng” (Ga 13,1).

– Lễ tấn phong Giám Mục :10.10.2009.

– 24/12/2012: Được ĐTC bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu với quyền kế vị

Trả lời