Audio: Linh Mục – Người Là Ai ?

HƯỚNG toi NGÀY THẾ GIỚI CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU

Ban truyền thông giáo xứ Ninh Mỹ hân hạnh giới thiệu âm thanh

LINH MỤC – NGƯỜI LÀ  AI?

 

 

Chuyên mục: Ơn Gọi Thánh Hiến

Đọc lời bình: Trần Tuấn
Kĩ Thuật: Thomas Thiên Ân
Thực hiện: Thomas Thiên Ân
Bài hát: Linh Mục Sứ Giả Tin Mừng – Phan Đinh Tùng.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban truyền Thông Giáo Xứ Ninh Mỹ

Hy vọng with the NO lực of our, perhaps góp phần trong việc cổ võ Ơn Gọi Linh Mục Tu Sĩ and the giáo hội,

cách riêng of giáo xứ Ninh Mỹ.

Trả lời